Συστήματα Ποιότητας

Ανάπτυξη, Ανασχεδιασμός, Ηλεκτρονικοποίηση και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον η ανάπτυξη των νέων αγορών έχει επιφέρει την μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού αλλά και την αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας. Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, αποφάσισαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν διάφορα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, που είναι σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO,κ.λ.π.

Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι η βελτίωση της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση.

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πιστοποίηση τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO θα είναι ένα επιπλέον βάρος που θα επωμιστούν και πιθανόν ένα χαρτοφυλάκιο που δε θα μπορέσουν να διαχειριστούν. Πολλοί βλέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ως την επιβολή ενός νέου τρόπου λειτουργίας που δε θα ταιριάζει με την επιχείρηση τους, είναι όμως έτσι;

H B2 Consultants φροντίζει να μην είναι … έτσι. Γιατί στην B2 Consultants πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους, εφαρμόζει ένα σύνολο διαδικασιών, ένα δικό της σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο τις περισσότερες φορές καλύπτει αρκετές από τις απαιτήσεις του προτύπου. Στόχος μας είναι να καταγράψουμε τις διαδικασίες αυτές, και να δημιουργήσουμε ένα ‘tailor made’ σύστημα που ελάχιστα θα επιβαρύνει την επιχείρηση, θα της εξασφαλίσει όμως το σύνολο των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την  εφαρμογή ενός συστήματος ISO.

Οι υπηρεσίες της B2 Consultants μπορούν να καλύψουν και τον ανασχεδιασμό σε υπάρχοντα «ανενεργά» ή «δύσχρηστα» συστήματα και να εμπλουτιστεί με την ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος, κατά την οποία όλες οι διαδικασίες καταγράφονται online ώστε να εκμηδενιστεί η χειρόγραφη διαδικασία.

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα