Hotel ESPA Web 1130X280

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ (Α Κύκλος)

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Α Κύκλος)

ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμισητης ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ, επενδύοντας στον τεχνολιγικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων – υπηρεσιών τους.
Οι οκτώ (8) στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύναται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 €(Δημόσια Δαπάνη) κατανεμημένος στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας και θα υλοποιηθεί μέσω δύο(2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2ο εξάμηνο 2016: 40%)

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78.000.000€ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.840.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000 €
Αττική 16.800.000 €
Στερεά Ελλάδα 3.000.000 €
Νότιο Αιγαίο 2.160.000 €
ΣΥΝΟΛΑ 78.000.000 €

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015 και από τότε, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ.

Ως Υφιστάμενη ορίζεται η επιχείρηση που έχει συσταθεί κατά έως την 31/12/2013 και έχει τουλάχιστον δύο(2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Ως Νέα ορίζεται η επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2015 και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των υφιστάμενων.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης κτλ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Α/Α Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1 Να διαθέτει την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας
2 Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
3 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ).
4 Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
5 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
6 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
7 Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
8 Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
9 Το επενδυτικό σχέδιο (Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
10 Να υποβάλουν στο επενδυτικό σχέδιο, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
11 Να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό, σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
12 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
13 Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/Ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Επιλέξιμες Ενέργειες Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα γραφείο, τηλεφωνικά κέντρα)
90%
3 Άϋλες Δαπάνες
3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων
100%
και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού
40%
και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

– ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες
– Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11.02.2016.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€ χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015, και η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Όρια Προϋπολογισμού Διάρκειας Επενδύσεων
15.000€ – 200.000€ 24 Μήνες

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα(12)μήνες.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Ποσοστό Χρηματοδότησης
40% – 50%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου η οποία μπορεί να γίνει από 07.04.2016 έως και 20.05.2016 και ώρα 17:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

O ΕΦ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:

 • έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
 • έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
 • έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου Π/Υ της επένδυσης. Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες:

 • είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το πλήρες αίτημα
 • είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιείται φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους, ανακαλείται η απόφαση ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40,0% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα