Hotel ESPA Web 1130X280

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης καθώς και της επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.


002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
25.000€ – 400.000€
004-signs Επιδότηση
45% – 50%
005-wallet Προθεσμία
15.05.2018

Στόχος του Προγράμματος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 120.000.000€ (δημόσια δαπάνη).

Όρια Προϋπολογισμού – Ποσοστό Χρηματοδότησης

Όρια Προϋπολογισμού

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων θα είναι τα ακόλουθα :

Κατώτατος προϋπολογισμός Ανώτατος προϋπολογισμός
25.000€ 400.000€

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Το ποσοστό της ενίσχυσης για το πρόγραμμα θα ανέρχεται σε 45% και θα έχει την δυνατότητα προσαύξησης κατά 5% φτάνοντας το 50%, με την προϋπόθεση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ποσοστό Ενίσχυσης
(Χωρίς την πρόσληψη νέου προσωπικού)
Ποσοστό Ενίσχυσης
(Με την πρόσληψη νέου προσωπικού για
τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)
45% 50%

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον προσκομιστεί ισόποση εγγυητική επιστολή, μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδιάμεσες καταβολές εως το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, ή να γίνει χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW Account).

Ο Δικαιούχος οφείλει – στην περίπτωση προσαυξημένης ενίσχυσής – να έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την υλοποίηση της επένδυσής του (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση). Η επίτευξη του στόχου αυτού ελέγχεται μετά τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος από τον ΕΦ. Σε περίπτωση μη επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου, το καταβληθέν με την αποπληρωμή επιπρόσθετο 5%, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία είσπραξής του.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης , πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 2. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.
 3. Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. (Παράδειγμα: Σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ όπου η επιχορήγηση θα ανέλθει σε 50.000,00€, πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον κάλυψη του 60% των 50.000,00€ ήτοι 30.000,00€)
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.
 • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Ν.Ε.Π.Α.]
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. (O περιορισμός ισχύει για τον εκπρόσωπο και όλους τους εταίρους της υπό σύσταση επιχείρησης).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:

5.1.1 Kύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.

5.1.2 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – Διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

5.2 Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων:Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

5.3 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, Άλλες ειδικές – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

5.4 Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού: Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/
Ποσό στον προϋπολογισμό
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 80%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100%
3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό (συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών)
και μέχρι 12.000€ συνολικά
4 Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Μέχρι 15.000€
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου Μέχρι 40.000€
6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 10.000€
7 Μεταφορικά μέσα Μέχρι 55.000€
8 Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου Μέχρι 4.000 €

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.
Για το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες, θα πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
ΔΕΝ περιλαμβάνεται η αγορά εκτάσεων γης και υφιστάμενων κτηρίων.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού ο οποίος θα περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης και θα εξυπηρετεί την λειτουργία της και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2 η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση).

2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος. Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας 1, ενώ αν αφορούν σε εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι όροι της Κατηγορίας 2.1.
Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., θα πρέπει η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της ΑΠΕ να μην υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης και να μην αποφέρει οικονομικό όφελος.

3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα.
Το κόστος για τη προετοιμασία και λήψη εκάστου πιστοποιητικού δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.

4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της.
Η συμμετοχή σε εκθέσεις επιτρέπεται μόνο ως εκθέτης, στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις της Ελλάδας, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), μπορεί να ανέρχεται στις 3.000,00€/έκθεση ενώ για εκθέσεις του εξωτερικού στις 6.000,00€/έκθεση.
Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως), καθώς και αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (πχ τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών).

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, είτε υπό μορφή άδειας χρήσης ή με μοντέλο Cloud ή SaaS ( Software as a Services).

7. Μεταφορικά Μέσα

Είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τη προϋπόθεση να είναι επαγγελματικής ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Το τμήμα των υπηρεσιών που αφορά το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€.

Διαδικασία Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης

Με το πέρας των ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων η οποία γίνεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο γίνεται από τα Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας. Αν πληρείται το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι πλήρης, το επενδυτικό σχέδιο προωθείται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο Εξειδίκευση Κριτηρίου Βαθμός Συντελεστής Στάθμισης Κριτηρίου Συντελεστής Στάθμισης Ομάδας Κριτηρίου
Ομάδα Κριτηρίων Α : Κατάσταση Εταίρων/μετόχων της Εταιρίας
Α.1 Εμπειρία εταίρων – μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό > 10 ΕΤΩΝ 10 20% 65%
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία > 10 ΕΤΩΝ 7
Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό <10 και >5 ΕΤΩΝ 8
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία <10 και >5 ΕΤΩΝ 5
Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό <5 ΕΤΩΝ 6
Γενική Επαγγελματική Εμπειρία <5 ΕΤΩΝ 4
Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση δανείου) ή συνδυασμό των ανωτέρω. 10 80%
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% και < 100% με Ίδια κεφάλαια ή/και με βεβαιωμένο δανεισμό και κατά το υπόλοιπο με δανεισμό (Τραπεζική βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης). 9
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% εξ ολοκλήρου με δανεισμό. 7
Εξασφάλιση της απαίτησης του οδηγού για την κάλυψη ποσοστού 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100% 6
Εξασφάλιση της απαίτησης του οδηγού για την κάλυψη ποσοστού 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο του 80% 3
Ομάδα Κριτηρίων Β : Επενδυτικό Σχέδιο
Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου Πολύ Καλή 8 – 10 70% 35%
Καλή 5 – 7
Ανεπαρκής 1 – 4
Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης Πλήρης τεκμηρίωση 10 30%
Μερική τεκμηρίωση 5
Ανεπαρκής τεκμηρίωση 0

Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου, πολλαπλασιαζόμενη με το Συντελεστή Στάθμισης του Κριτηρίου και τον αντίστοιχο Συντελεστής Στάθμισης Ομάδας Κριτηρίου. Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100,00.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.

Επιπλέον, οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Έναρξη Λήξη
18.12.2017 15.05.2018
(Ώρα 17:00)

Σχετικά Έντυπα

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα