Hotel ESPA Web 1130X280

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Α Κύκλος)

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Α Κύκλος)

ΣΤΟΧΟΣ

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».

Βασικός στόχος του προγράμαμτος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).
Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης σε € στις περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 28.756.000 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 23.044.000 €
Αττική 9.800.000 €
Στερεά Ελλάδα 2.800.000 €
Νότιο Αιγαίο 5.600.000 €
ΣΥΝΟΛΑ 70.000.000 €

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά την τριετία 2013-2015.

Ως Υφιστάμενη ορίζεται η επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013 και έχει τουλάχιστον δύο(2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις από την ημερομηνία απόκτησης /προσθήκης επιλέξιμου για το πρόγραμμα ΚΑΔ.
Ως Νέα ορίζεται η επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2015 και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των υφιστάμενων.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης κτλ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Α/Α Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1 Να έχει συσταθεί ως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015, ο ΚΑΔ επένδυσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν τον διαθέτει μέχρι 31.12.2015, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης, δηλαδή να εμπλουτίζει, διευρύνει και αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/προϊόντα της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3
2 Να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ /τριετία κατά μέσο όρο προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.
3 Να διαθέτει την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
4 Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμμένη περιφέρεια.
5 Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί.
5 Να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
6 Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
7 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
8 Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης
9 Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
10 Να υποβάλουν εώς μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
11 Το επενδυτικό σχέδιο (Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
12 Να υποβάλουν στο επενδυτικό σχέδιο, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
13 Να δεσμευθούν ότι το επενδυτικό σχέδιο, δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
14 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία
15 Επιπλέον, υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/Ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/
Ποσό στον προϋπολογισμό
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Χωρίς Περιορισμό
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός Χωρίς Περιορισμό
3 Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος Χωρίς Περιορισμό
4 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό (Συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.)
5 Προβολή – Προώθηση Μέχρι 15.000€
6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 20.000€
7 Μεταφορικά μέσα Μέχρι 15.000€
8 Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου Μέχρι 2.500 €
9 Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
10 Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:
12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ*

– Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης των τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες με α/α (1),(2) και (3) θα πρέπει υποχρεωτικά να έινια μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του Π/Υ.
– ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016).

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€ χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015, και η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Όρια Προϋπολογισμού Διάρκεια Επενδύσεων
15.000€ – 150.000€ 24 μήνες

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα(12)μήνες.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Ποσοστό Χρηματοδότησης
40% – 50%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τη χρηματοδότηση για το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου η οποία μπορεί να γίνει από 29.03.2016 έως και 17.05.2016 και ώρα 17:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησής των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ. O ΕΦ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:

  • έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
  • έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου
  • έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Επισημαίνονται τα εξής :
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου Π/Υ της επένδυσης. Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες:

  • είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό
  • είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40,0% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα