Neofyhs2014 1130X280

ΝΕΟΦΥΗΣ (Α Κύκλος)

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Α Κύκλος)

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό η Δράση στοχεύσει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στη ενίσχυση της απασχολήσης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000€ και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2015: 60% και 2ος κύκλος 2016: 40%). Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 43.440.000,00 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 12.780.000,00 €
Αττική 11.040.000,00 €
Στερεά Ελλάδα 2.760.000,00 €
Νότιο Αιγαίο 1.980.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ 72.000.000,00 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται (α) άνεργοι (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ
1 Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
2 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
3 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης.
4 Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
5 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
6 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
7 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία
8 Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ως ατομικός επιχειρηματίας/ επιτηδευματίας ή εταίρος σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
9 Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.
10 Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
11 Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
12 Να μη έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1 Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει έως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος ( φορολογικός έτος 2015).
2 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
3 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
4 Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
5 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
6 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
7 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
8 Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ως ατομικός επιχειρηματίας/ επιτηδευματίας ή εταίρος σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
9 Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.
10 Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
11 Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2016 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα, οι ενώσεις φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Συνεργασία μπορεί να υπάρχει μεταξύ της ίδιας ή και των δύο κατηγοριών δικαιούχων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής σε μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., καθώς και ΚΟΙΝΕΣΕΠ ή Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Διευκρινίζεται ότι:

 1. Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.
 2. Στα εταιρικά σχήματα η συμπληρωματικότητα εξετάζεται σε σχέση με τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και σε σχέση με τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο και τεκμηριώνεται βάσει αυτού.
 3. Η συμπληρωματικότητα μπορεί να είναι κάθετη ή/και οριζόντια, όπου η κάθετη συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τομέων και η οριζόντια συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία ενέργειας – δαπάνης.

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό /
Ποσό στον προϋπολογισμό
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60%
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α) 8%
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 15%
4 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού εξοπλισμού 30%
Χωρίς χρήση Ρήτρας Ευελιξίας
5 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40%
Με χρήση Ρήτρας Ευελιξίας
6 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 24.000€
9 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20%

Οι δαπάνες της κατηγορίας 4 αφορούν αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και άυλων) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου υλοποίησης της πράξης και που υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες.
Σε περίπτωση της κατηγορίας δαπάνη 5 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 17ή Μαρτίου 2016.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 έως 60.000€. Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους και μπορεί να διαρκέσει έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Όρια Προϋπολογισμού Διάρκεια Επενδύσεων
15.000€ – 60.000€ 24 Μήνες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Ποσοστό Χρηματοδότησης
100%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου η οποία μπορεί να γίνει από 17.03.2016 έως και 24.05.2016 και ώρα 17:00.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων σε περιπτώσεις προκαταβολών, ενδιάμεσων και τελικών αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα επαλήθευσης

 • Η πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 • Η δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου
 • Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως τρία (3) αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα