DRASI 4.2.1

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν «e-Business»

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειες Ηπείρου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία τους.


002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
6.000€ – 12.500€
004-signs Επιδότηση
80%
005-wallet Προθεσμία
09.07.2018

Στόχος του Προγράμματος

Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business)» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών , Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 3.400.000€ (δημόσια δαπάνη).

Όρια Προϋπολογισμού – Ένταση Ενίσχυσης

Όρια Προϋπολογισμού

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων θα είναι τα ακόλουθα :

Κατώτατος προϋπολογισμός Ανώτατος προϋπολογισμός
6.000€ 12.500€

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

Ένταση Ενίσχυσης
80%

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης (Grant) σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013 (Κανονισμός De Minimis). Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής δε μπορεί να γίνει χρήση χρηματοοικονομικού εργαλείου. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
 2. Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
 3. Υγεία και ευεξία

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης.(Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (π.χ. 10.11.20.01). Στην περίπτωση έλλειψης τεταρτοβάθμιας ανάλυσης ισχύει η τριτοβάθμια ανάλυση (π.χ. 10.11.11).)
 • Να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)
 • Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) και είναι δυνατό να αφορά και τις λοιπές συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 01.01.2015.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός] και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) και Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.
 • Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

Διάρθρωση Προϋπολογισμού

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Επιχειρήσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:

Α/Α Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατώτατο Ποσοστό Ποσού
στον Επιχορηγούμενο Π/Υ του Έργου
Υλοποίηση
Ε(1) Ηλεκτρονικό Εμπόριο 40% Υποχρεωτικά μια από τις Ε(1) ή Ε(2)
Ε(2) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3) Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4) Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5) Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση 10% Υποχρεωτικά

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Κατώτατο Ποσοστό Ποσού στον Επιχορηγούμενο Π/Υ του Έργου
1 Μηχανήματα και λοιπός Εξοπλισμός <= 30%
1.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
1.2 Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
1.3 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
1.4 Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης
2 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
2.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
2.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
2.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
2.4 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
2.5 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
2.6 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
2.7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό
3 Προβολή – προώθηση – δικτύωση
3.1 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
3.2 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
3.3 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
3.4 Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
3.5 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
3.6 Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης

Ανάλυση Δαπανών ανά Δραστηριότητα

Κατηγορία Δαπάνης Επιλέξιμες Ενέργειες Κατώτατο Ποσοστό Ποσού στον Επιχορηγούμενο Π/Υ του Έργου
E(1) : Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)
Α. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ένας (1) εξυπηρετητής (Server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse κλπ.) 40%
για τις Ενέργειες Ε(1) και Ε(2) αθροιστικά

* Υποχρεωτική Ενέργεια, εφόσον δεν υλοποιείται η Ε(2).
Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)
Διαδικτυακός εξοπλισμός (ενσύρματος – ασύρματος)
Συσκευές tablet, κινητών τηλεφώνων (smartphones)
Έως δύο (2) εκτυπωτές / πολυμηχανήματα
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης εξοπλισμού.
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εξοπλισμού με τη μορφή «Infrastructure As A Service – IaaS».
Οι δαπάνες εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης έως και τρία (3) έτη από την προμήθεια τους, καθώς και του κόστους του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Β. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού Λογισμικό e-commerce Β2C (e-shop) ή/ και Β2Β με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
 • Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει
Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική για τη ενέργεια Ε(1)
Εφαρμογές διασύνδεσης σε ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)
Συνδρομές σε ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)
Εφαρμογή mobile για ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και ενημέρωση – εξυπηρέτηση πελατών (native mobile app)
Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, κόστος αρχικής προμήθειάς του και συντήρησης. Το κόστος συντήρησης λογισμικού είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια του και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών λογισμικού SaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Γ. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση Ανάπτυξη ή αναβάθμιση της ιστοσελίδας της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει
 • Δυναμική, σύγχρονη, με δυνατότητα προσαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version)
Υπηρεσίες δημιουργίας πολυγλωσσικού περιεχομένου
Ε(2) : Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (τουριστικές επιχειρήσεις)
Α. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ένας (1) εξυπηρετητής (Server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse κλπ.) 40%
για τις Ενέργειες Ε(1) και Ε(2) αθροιστικά

* Υποχρεωτική Ενέργεια, εφόσον δεν υλοποιείται η Ε(1).
Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)
Διαδικτυακός εξοπλισμός (ενσύρματος – ασύρματος)
Συσκευές tablet, κινητών τηλεφώνων (smartphones)
Έως δύο (2) εκτυπωτές / πολυμηχανήματα
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης εξοπλισμού.
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εξοπλισμού με τη μορφή «Infrastructure As A Service – IaaS».
Οι δαπάνες εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης έως και τρία (3) έτη από την προμήθεια τους, καθώς και του κόστους του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Β. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού Λογισμικό Ηλεκτρονικών κρατήσεων (online booking) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει
Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική για τη ενέργεια Ε(2)
Εφαρμογές διαχείρισης πολλαπλών καναλιών κρατήσεων (channel management)
Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για ηλεκτρονικές κρατήσεις, ενημέρωσης – εξυπηρέτησης πελατών, προβολής της περιοχής, κλπ (native mobile app)
Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης PMS (Property Management System)
Εφαρμογές Ψηφιακού marketing
Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, κόστος αρχικής προμήθειάς του και συντήρησης. Το κόστος συντήρησης λογισμικού είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια του και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών λογισμικού SaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Γ. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση Ανάπτυξη ή αναβάθμιση της ιστοσελίδας της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει
 • Δυναμική, σύγχρονη, με δυνατότητα προσαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version)
Συνδρομές σε διαδικτυακές υπηρεσίες προβολής και κανάλια ηλεκτρονικών κρατήσεων
Υπηρεσίες δημιουργίας πολυγλωσσικού περιεχομένου
Ε(3) : Εσωτερική Οργάνωση (ERP, CRM, ανθρώπινων πόρων, κ.λπ.)
Α. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ένας (1) εξυπηρετητής (Server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse κλπ.) * Προαιρετική Ενέργεια.
Έως ένα (1) σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και μέσα αποθήκευσης
Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)
Εκτυπωτές- πολυμηχανήματα
Διαδικτυακός εξοπλισμός (ενσύρματος – ασύρματος)
Συσκευές tablet, κινητών τηλεφώνων (smartphones)
Ασύρματες συσκευές παραγγελιολειψίας
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης εξοπλισμού.
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εξοπλισμού με τη μορφή «Infrastructure As A Service – IaaS».
Οι δαπάνες εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης έως και τρία (3) έτη από την προμήθεια τους, καθώς και του κόστους του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Β. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
Λογισμικό Ψηφιακής Λιανικής
Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για ηλεκτρονικές κρατήσεις, ενημέρωσης – εξυπηρέτησης πελατών, προβολής της περιοχής, κλπ (native mobile app)
Λογισμικό υποστήριξης ταμειακών συστημάτων με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και υποχρεωτικά διασυνδεόμενο με συστήματα ψηφιακής λιανικής
Λογισμικό για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Λογισμικό Ηλεκτρονικής Παραγγελιοληψίας
Λογισμικό Διαχείρισης Αποθήκης
Λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM)
Λογισμικό Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Λογισμικό Ασφάλειας
Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, κόστος αρχικής προμήθειάς του και συντήρησης. Το κόστος συντήρησης λογισμικού είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια του και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών λογισμικού SaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
E(4) : Διαχείριση Παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Α. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Ένας (1) εξυπηρετητής (Server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse κλπ.) * Προαιρετική Ενέργεια.
Εκτυπωτές – πολυμηχανήματα
Διαδικτυακός εξοπλισμός (ενσύρματος – ασύρματος)
Εξοπλισμός ιχνηλάτησης παραγωγής
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης εξοπλισμού.
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εξοπλισμού με τη μορφή «Infrastructure As A Service – IaaS».
Οι δαπάνες εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης έως και τρία (3) έτη από την προμήθεια τους, καθώς και του κόστους του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
Β. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού Λογισμικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης
Λογισμικό Κοστολόγησης Παραγωγής
Λογισμικό σχεδιασμού (γραφιστικά, CAD/CAM, κλπ.)
Λογισμικό ιχνηλάτησης παραγωγής
Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης και Υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενίας και παραμετροποίησης εξοπλισμού.
Εμπεριέχονται υπηρεσίες εξοπλισμού με τη μορφή «Infrastructure As A Service – IaaS».
Οι δαπάνες εξοπλισμού και υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται τα κόστη αγοράς καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης έως και τρία (3) έτη από την προμήθεια τους, καθώς και του κόστους του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών εξοπλισμού IaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.
E(5) : Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
Γ. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής σε διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, google adwards, κλπ. Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική για τη ενέργεια Ε(5) 10%

* Υποχρεωτική Ενέργεια
Υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου (videos, slideshows, banners, templates)
Υπηρεσίες βελτιστοποίησης παρουσίας σε ηλεκτρονικές σελίδες αναζήτησης (Search Engine Optimisation)
Διασύνδεση Internet
Φιλοξενία εφαρμογών (hosting) και κατοχύρωση domain names
Συνδρομή σε υπηρεσίες παροχής περιεχομένου (Rss feeds, video streaming, κ.ά.).

Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου, που προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης – χρηματοδότησης του έργου

Διαδικασία Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης

Με το πέρας της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου.

 • ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας.
 • ΣΤΑΔΙΟ Β : έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης.
 • ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.

Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η αξιολόγηση του σταδίου Γ γίνεται ανά ομάδα κριτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν διακριτά κριτήρια.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business)» και στην συνέχεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της παρακάτω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Έναρξη Λήξη
24.04.2018 09.07.2018
(Ώρα 17:00)

Σχετικά Έντυπα