DRASI 4.2.1

Δράση 4.2.2

Δράση 4.2.2 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν MH γεωργικό

Στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.


002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
600.000€ – 3.000.000€
004-signs Επιδότηση
20% – 50%
005-wallet Προθεσμία
12.10.2017

Όρια Προϋπολογισμού

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα :

Δράση Κατώτατος προϋπολογισμός Ανώτατος προϋπολογισμός
4.2.2 600.000,00€ 3.000.000,00€

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για την δράση 4.2.2 ανέρχεται σε 20% έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

Περιφέρεια Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο 50% 45%
Κρήτη, Ιόνια Νησιά 45% 35%
Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 40% 30%
Δυτική Αττική, Πειραιάς – Νήσοι, Νότιο Αιγαίο 40% 30%
Ανατολοκή Αττική, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών 30% 20%

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου, για το λόγο αυτό ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών, αίτηση ενίσχυσης. Για να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση, οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της Δράση 4.2.2 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν ΜΗ γεωργικό 3 αίτησης ενίσχυσης. Δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών η αγορά γης και εργασίες προπαρασκευής όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

  1. Τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχει οποιαδήποτε νομική μορφή, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
  2. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης.
  3. Η υποβαλλόμενη αίτηση δεν αφορά στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Η υποβαλλόμενη αίτηση δεν αφορά σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
  5. Η υποβαλλόμενη αίτηση δεν αφορά σε λιανικό εμπόριο.
  6. ΔΕΝ έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή ΔΕΝ έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Δραστηριότητες που ενισχύονται

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις /εξαιρέσεις.

Κλάδοι που ενισχύονται

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες αιτήσεις στήριξης σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

α. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος β. Ζυθοποιία
γ. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)   δ. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
ε. Μονάδες πυρηνελαιουργείων   στ. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
ζ. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)   η. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
θ. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής   ι. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής
ια. Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες   ιβ. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες :

Κατηγορία Περιγραφή
Κτηριακές
Υποδομές

Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυξάνεται στο 15%.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμα τα έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης όπως και προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ). Επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμη η μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

Περιβάλλον
Χώρος

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ), έργα διακόσμησης καθώς και έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.

Εξοπλισμός

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμα τα έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, η προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού καθώς η αντικατάσταση αναπόσβεστου εξοπλισμού.

Καινούργια
Οχήματα

Α. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης.
Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Β. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
ΔΕΝ είναι επιλέξιμα τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Πιστοποιητικά ποιότητας

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κλπ) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα εθνικά ή ενωσιακά πρότυπα.

Ηλεκτρονικός – Λοιπός εξοπλισμός

Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
ΔΕΝ είναι επιλέξιμος ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κλπ) εκτός των ανωτέρω, ο εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ) καθώς και μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Γενικές
δαπάνες

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμα τα πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

Άυλες
δαπάνες

Στις Άυλες δαπάνες περιλαμβάνονται η απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού.

Αμοιβές – Εκπαίδευση Προσωπικού

Οι Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, δεν υπολογίζονται για ενίσχυση ΕΚΤΟΣ εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.
Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (πχ HACCP) σε νέες τεχνολογίες.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι συγκριτική και τα κριτήρια που επηρεάζουν την βαθμολογία είναι τα ακόλουθα:

Κριτήριο Περιγραφή
Κριτήριο 1

Επεξεργασία Βιολογικών Πρώτων Υλών ή Πρώτων Υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι για τους φορείς με υφιστάμενη επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Κριτήριο 2

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου είναι οι φορείς να προσκομίσουν, εφόσον υπάρχουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων.
Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό ή η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι φορείς που παράγουν προϊόντα φέροντα χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και προϊόντα φέροντα εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.
Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προσκομίζεται σχετική σύμβαση με τον πιστοποιημένο φορέα.

Κριτήριο 3

3.1 Εξοικονόμηση ενέργειας – Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
3.2 Χρήση ΑΠΕ

Για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπές εργασίες που αφορούν επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταποίηση υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισμό, ή για τυχόν άλλες εργασίες και εξοπλισμό που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.

Κριτήριο 4

Χρήση Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι να τεκμηριώνεται η χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογικών από το κείμενο της μελέτης, τα πιστοποιητικά των προμηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και από βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα για τα επώνυμα προϊόντα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

Κριτήριο 5

Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον περιφερειακό σχεδιασμό ή/και της RIS3
Για τη βαθμολόγηση της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή, απαιτείται σχετική βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας

Κριτήριο 6

Εξοικονόμηση Ύδατος
Όμοια με το κριτήριο 3

Κριτήριο 7

Αύξηση Θέσεων Απασχόλησης
Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Για την τεκμηρίωσή τους υποβάλλονται τα Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Κριτήριο 9

Ωριμότητα του Επενδυτικού Σχεδίου
9.1: Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα. 9.2: Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων με προέλευση από το εξωτερικό
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων προέλευσης εξωτερικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα.

Κριτήριο 10

Εξωστρέφεια του Επενδυτικού Σχεδίου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει το ποσοστό πωλήσεων του δικαιούχου στο εξωτερικό σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων.

Για τη βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ως προς τη συμβολή τους στο περιβάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.

Περίοδος Υποβολής

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής
13.07.2017 12.10.2017
(Ώρα 15:00)

Σχετικά Έντυπα