Invest Greece 1130X280

Νέος αναπτυξιακός Νόμος

Νέος αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

ΣΤΟΧΟΣ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» έχει ως βασικός στόχος την στήριξη επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, υφιστάμενων ή υπό σύσταση, με την παροχή οκτώ (8) διαφορετικών καθεστώτων ενίσχυσης, με σκοπό την τόνωση του επιχειρείν, την τεχνολογική αναβάθμιση, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, την αύξηση της απασχόλησης, την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την περιφερειακή συνοχή

Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην κοινωνική οικονομία και τους συνεταιρισμούς, τις δημοτικές επιχειρήσεις, κ.α , ενώ διατηρεί το καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που είχε και ο νόμος του 2011.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Έχουν μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Εμπορική Εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή Κοινοπραξίας με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).
 3. Δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 5. Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
 6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μεγάλες Επιχειρήσεις 500.000 €
Μεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί και Cluster 250.000 €
Μικρές Επιχειρήσεις 150.000 €
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 100.000 €
Συνεταιρισμοί και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 50.000 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα , παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αττική, Στερεά Ελλάδα (πλην Ευρυτανίας), Νότιο Αιγαίο 10% 20% 30%
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Ευρυτανίαr 15% 25% 35%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία , Πελοπόννησος 25% 35% 45%
 • Από 01/01/2018 στα Γρεβενά, την Κοζάνη, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη τα ποσοστά θα μειωθούν.
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκατ. €, με εξαίρεση τις επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους που δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 εκατ. €.
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. € για το σύνολο των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και υλοποιείται κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Άρθρο 12).
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η μέγιστη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 4. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
 5. Σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο συνίσταται σταθεροποίηση του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ισχύει για επενδύσεις μείζονος μεγέθους και μόνο (προϋπολογισμός > 20 εκατ. €).
 6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

*Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
*Να σημειωθεί ότι για επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7) πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης leasing. Ο όρος αυτός δεν έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α/Α Κατηγορίες Επιχειρήσεων
1 Εξωστρεφείς: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν τις εξαγωγές ως προς τον κύκλο εργασιών τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης, ή 5% εφόσον οι εξαγωγές αποτελούν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών.
2 Καινοτόμες: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες υλοποιούν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης
3 Ανεξάρτητες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς.
4 Επιχειρήσεις με αύξηση της απασχόλησης: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σημείωσαν αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία.
5 Ειδικές Μορφές Εταιρειών: Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
6 ΤΠΕ & Αγροδιατροφή: Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής.
7 Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.
8 Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
9 Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές, με πληθυσμιακή μείωση, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές) και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος διακρίνεται σε Καθεστώτα Ενισχύσεων :

Α/Α ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μόνο Φορολογική Απαλλαγή
2 Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης
Η Επιχορήγηση παρέχεται μόνο στις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων
3 Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης
Η Επιχορήγηση παρέχεται στο 70% του ΧΠΕ
4 Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης
Η Επιχορήγηση παρέχεται στο 70% του ΧΠΕ
5 Συνέργειες και Δικτυώσεις
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης
Η Επιχορήγηση παρέχεται στο 70% του ΧΠΕ. Αν συμμετέχει Μεγάλη Επιχείρηση > 50% τότε δεν παρέχεται η Επιχορήγηση
6 Ταμεία Συμμετοχών
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών (επενδυτική χορηγία, ίδια κεφάλαια, εγγυήσεις, δάνεια)
7 Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης
Η Επιχορήγηση παρέχεται στο 70% του ΧΠΕ. Αν συμμετέχει Μεγάλη Επιχείρηση > 50% τότε δεν παρέχεται η Επιχορήγηση
8 Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 • Σταθερός συντελεστής φορολογίας για 12 έτη
 • Ταχεία Αδειοδότηση
Αφορά μόνο επενδύσεις άνω των 20.000.000€

Tα Καθεστώτα Ενισχύσεων θα προκηρύσσονται με ξεχωριστή διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης – Επιλέξιμες Ενέργειες Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.1 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 45%
(60% για Τουρισμό, 70% για Logistics, 80% για διατηρητέα κτίρια)
1.2 Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 • η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
 • η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
 • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
 • τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες
1.3 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας
2 ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.1 Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις και 75% για ΜΜΕ
2.2 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
3 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
3.1 Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις Α ή/και Β.
 • Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
 • Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για Μικρές Επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πλήρωσής της.
4 ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
4.1 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε νέες ΜΜΕ 5% και έως 50.000€
4.2 Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (δάνεια, εγγυήσεις) 10% και έως 100.000€ (Για καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές τα όρια διπλασιάζονται)
4.3 Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ (απόκτηση, επικύρωση προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες) 1% και έως 100.000€
4.4 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ (δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμός, κτίρια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λειτουργικά έξοδα) 20%
4.5 Δαπάνες για cluster καινοτομίας (ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία)
4.6 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 5%
4.7 Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
4.8 Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 15%
4.9 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
4.10 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 10%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διάρκεια υποβολών για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα επενδυτικών σχεδίων που προκηρύχτηκαν είναι:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Γενική επιχειρηματικότητα Παράταση έως 30 Ιανουαρίου 2017
Ηλ.Φάκελος έως 20 Φεβρουαρίου 2017
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Παράταση έως 30 Ιανουαρίου 2017
Ηλ.Φάκελος έως 20 Φεβρουαρίου 2017
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 19 Οκτωβρίου 2016 – 28 Απριλίου 2017
(εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος)
Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 19 Οκτωβρίου 2016 – 28 Απριλίου 2017
(εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται από έναν αξιολογητή, με την συγκριτική ή την άμεση αξιολόγηση.
Παρέχεται η δυνατότητα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων της βαθμολογίας των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων

Η Έναρξη εργασιών γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:

 • Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος)
  Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • 50% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
  • 100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
 •  Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή)

Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ