digital transformation

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα


002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
5.000€ – 400.000€
004-signs Επιδότηση
50%
005-wallet Προθεσμία
02.10.2018

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό δύο δράσεων κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη) για κάθε δράση, κατανεμημένος ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ψηφιακό Βήμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ψηφιακό Άλμα
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 31.413.393,00 € 31.413.393,00 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 6.649.874,00 € 6.649.874,00 €
Αττική 8.903.082,00 € 8.903.082,00 €
Στερεά Ελλάδα 1.450.881,00 € 1.450.881,00 €
Νότιο Αιγαίο 1.582.770 € 1.582.770 €
ΣΥΝΟΛΑ 50.000.000 € 50.000.000 €

Όρια Προϋπολογισμού – Ένταση Ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανά δράση, των επενδυτικών σχεδίων και το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι τα ακόλουθα :

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Μέγιστος Προϋπολογισμός Ποσοστό Ενίσχυσης
Ψηφιακό Βήμα 5.000€ 50.000€ 50%
Ψηφιακό Άλμα 55.000€ 400.000€ 50%

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

  • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις καθώς και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα[ ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική, ΚοινΣΕΠ, Συνεταιρισμός και Δικηγορικές εταιρείς Ν.4194/2013).
  • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
  • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό (Μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ ΦΟΡΩΝ και ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ.
  • Μετά την υλοποίηση του προγράμματος να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά μία ψηφιακή βαθμίδα για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και τουλάχιστον κατά δύο βαθμίδες για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.
  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
  • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.
  • Να πραγματοποιήσουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • Να μην συστεγάζονται οι επιχειρήσεις. Δεκτές δεν γίνονται και οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
– Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Ψηφιακή κατάταξη Επιχείρησης

Η ένταξη μια επιχείρησης σε κάποια από τις δράσεις γίνεται με την προϋπόθεση αναβάθμισης της ψηφιακής τους βαθμίδας. Η ψηφιακή βαθμίδα είναι ένας δείκτης που συνδέεται με την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και διαχωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Ψηφιακή Βαθμίδα Α.Ανώτατη Β.Ανώτερη Γ.Μέση Δ.Χαμηλη
Βαθμοί 15 – 18 8,5 – 14,5 4,5 – 8 0 – 4

Η κατάταξη της κάθε επιχείρησης αλλά και η ψηφιακή της ταυτότητα προκύπτει από το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α/Α Υποδομή – Υπηρεσία Βαθμολογία
1 Σύνδεση στο διαδίκτυο (DSL / VDSL / LL,Οπτική ίνα) 0 / 0,5 / 1
2 Δικτύωση(NoLAN / LAN / WAN,VPN) 0 / 0,5 / 1
3 Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing) 0 / 1
4 Ηλ. Υπολογιστής (ες), Server(s) 0 / 1
5 Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanner, projectors) 0 / 1
6 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμό σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar code readers, Δια δραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets) 0 / 1
7 Ιστοσελίδα 0 / 1
8 Σύνδεση με e-market places 0 / 1
9 Digital marketing (google ads, Facebook) 0 / 1
10 Παρουσία στα Social media 0 / 1
11 E-shop / συστήματα κρατήσεων 0 / 1
12 Ασφαλείς πληρωμές 0 / 1
13 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 0 / 1
14 Εφαρμογές γραφείου, Antivirus 0 / 1
15 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP,WMS,PMS) 0 / 1
16 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS) 0 / 1
17 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 0 / 1
18 Πολιτική ψηφιακής ασφάλειας 0 / 1
Σύνολο : 0 – 18

*όπου 0=ΟΧΙ / 1=ΝΑΙ

Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον επιχορηγούμενο ΠΥ
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0% -100%
1.1 Eξυπηρετητές (Servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
1.2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (Access Points, Antennas κτλ.)]
1.3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
1.4 Εξοπλισμός γραφείου (Projectors, Scaners, Printers, κλπ)
1.5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcode Readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3D Printers κλπ) 10%
2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 0% -100%
2.1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2.2 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας
(Με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
έως 2.500€
2.3 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
(Με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
έως 4.000€
2.4 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C, είτε B2B /B2E, για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ
2.5 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
2.6 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των λοιπών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
2.7 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
2.8 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70%
2.9 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0% – 25%
3.1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
3.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
3.3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 5%
3.4 Παρουσία στα Social media Έως 1.000€
3.5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 5%
3.6 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
3.7 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 10%
3.8 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 10%
3.9 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 5%
και έως 2.500€
5%
και έως 5.000€
4 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
4.1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40%
και έως 20.000€
(12.000/ΕΜΕ)
40%
και έως 24.000€
(12.000/ΕΜΕ)

1Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είανι καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης και να συνάδει με την δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ. δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτομο).
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορόυν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων
2Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το έτος προμήθειας.
Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού-λογισμικού.
Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service»,»cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων , όπως αυτά περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα ανα δράση.

Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσης
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
Κριτήριο Min Max Υπολογισμός Min Max Υπολογισμός
1 Μονάδες Εργασίας
ΕΜΕ 2017
20 0 Κάθε ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) βαθμολογείται με 4 μονάδες με max τις 5 ΕΜΕ 30 0 Κάθε ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) βαθμολογείται με 0,5 μονάδες με max τις 60 ΕΜΕ
2 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων την τελευταία 3ετία. Για επιχειρήσεις με δύο κλεισμένες χρήσεις ισχύει για την 2ετια
30 0
Για επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες χρήσεις
3 κερδοφόρες χρήσεις: 30
2 κερδοφόρες χρήσεις: 15
1 κερδοφόρα χρήση: 0
Για επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες χρήσεις
2 κερδοφόρες χρήσεις: 30
1 κερδοφόρα χρήσεις: 15
15 0
Για επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες χρήσεις
3 κερδοφόρες χρήσεις: 15
2 κερδοφόρες χρήσεις: 7,5
1 κερδοφόρα χρήση: 0
Για επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες χρήσεις
2 κερδοφόρες χρήσεις: 15
1 κερδοφόρα χρήσεις: 7,5
3 Διάρθρωση Κεφαλαίων
Ιδία προς ξένα κεφάλαια (Ι/Ξ) έτους 2017
Δεν εξετάζεται 10 0
(Ι/Ξ) >=2 10 βαθμοί
2 > (Ι/Ξ) >=1 7 βαθμοί
1 > (Ι/Ξ) >=0.55 βαθμοί
0,5 > (Ι/Ξ)0 βαθμοί
4 Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης
Μέσο όρο ποσοστού εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών
Δεν εξετάζεται 15 0 ΜΟ=[ΕΔ/ΚΕ 2017+ ΕΔ/ΚΕ 2016 + ΕΔ/ΚΕ 2015] / 3
0%<=ΜΟ<2% 0 βαθμοί
2%<=ΜΟ<5% 3 βαθμοί
5%<=ΜΟ<10%6 βαθμοί
10%<= ΜΟ 15 βαθμοί
5 Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους της εταιρείας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια ή βεβαιωμένο δανεισμό ή συνδυασμό των ανωτέρω.
40 0
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 100% 40
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100% 30
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο του 80% 15
30 0
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 100% 30
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100% 20
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο του 80% 15
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 100% με πρόθεση δανείου 5
6 Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4 Growth) 10 0 NAI: 0
OXI: 10
Δεν εξετάζεται

Διάρκεια Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω διαστήματα, ανα πρόγραμμα:

Διάρκεια Υλοποίησης
Ψηφιακό Βήμα Δώδεκα (12) Μήνες
Ψηφιακό Άλμα Δέκα Οκτώ (18) Μήνες

Περίοδος Υποβολής

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Έναρξη Λήξη
11.06.2018 02.10.2018
(Ώρα 16:00)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης.

Σχετικά Έντυπα