Σύγχρονη Μεταποίηση

Σύγχρονη Μεταποίηση

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Χρηματοδότηση: 20% έως 45% (Ανάλογα την περιφέρεια και το επενδυτικό σχέδιο)

Προϋπολογισμός έργων: 250.000 € ‐ 3.000.000 €

Κατάσταση: Αναμένεται Α’ Εξάμηνο 2017

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας, με προσωπικό από 50‐250 άτομα (υπολογιζόμενα σε ΕΜΕ).

Επιλέξιμες δαπάνες: Κτίρια | Εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος| Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση | Μηχανήματα – Εξοπλισμός | Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ | Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης | Δαπάνες Προβολή – Προώθησης | Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα