digital transformation

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αναμένεται στο επόμενο διάστημα να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δύο δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.000.000€. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», με προϋπολογισμό 35.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) η καθεμία. Το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50% του επενδυτικού σχεδίου.


002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
10.000€ – 200.000€
004-signs Επιδότηση
50%
005-wallet Προθεσμία
Αναμένεται

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος των δύο δράσεων είναι η ψηφιακή ενίσχυση και αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το επενδυτικό σχέδιο δε θα θεωρείται ολοκληρωμένο και λειτουργικό και κατά συνέπεια δε θα μπορεί να παραληφθεί όταν:

  • Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/ πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου ή είναι κάτω των 10.000 ευρώ.
  • Κατά την τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης αποδειχτεί ότι δεν έχει μεταβεί σε ανώτερη βαθμίδα.
  • Κατά την τελική αξιολόγηση δεν επιβεβαιωθεί η αύξηση της ψηφιακής βαθμολογίας, όπως υπολογίστηκε κατά την ένταξη.

Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Ταυτότητα Δράσεων

Η δράση «Ψηφιακό Βήμα» αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις, ενώ η δράση «Ψηφιακό Άλμα» αφορά σε ψηφιακά ώριμες. Η κατάταξη της κάθε επιχείρησης αλλά και η ψηφιακή της ταυτότητα προκύπτει από το επόμενο ερωτηματολόγιο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σύνδεση στο διαδίκτυο (VDSL,LL,Οπτική ίνα)
Δικτύωση(LAN,WAN/VPN)
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
Ηλ. Υπολογιστής (ες), Server(s)
Εξοπλισμός γραφείου (printers, scanner, projectors)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμό σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar code readers, Δια δραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets)
Ιστοσελίδα
Σύνδεση με e-market places
Digital marketing (google ads, Facebook)
Παρουσία στα Social media
E-shop / συστήματα κρατήσεων
Ασφαλείς πληρωμές
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP,WMS,PMS)
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολιτική ψηφιακής ασφάλειας

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της.

Ψηφιακή Βαθμίδα Ανώτατη Ανώτερη Μέση Χαμηλη
Βαθμοί 15 – 18 8,5 – 14,5 4,5 – 8 0 – 4

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο. Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις δύο πρώτες βαθμίδες θεωρούνται ψηφιακά ώριμες και εντάσσονται στο «Ψηφιακό Άλμα», ενώ οι υπόλοιπες στο «Ψηφιακό Βήμα».

Όρια Προϋπολογισμού

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων θα είναι τα ακόλουθα :

Ελάχιστος Μέγιστος
Ψηφιακό Βήμα 10.000€ 50.000€
Ψηφιακό Άλμα 50.000€ 200.000€

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Θα πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να τεκμηριώσουν την ιδία τους συμμετοχή, με πιθανή την απάιτητση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό
1 Εξοπλισμός 100%
2 Λογισμικό 100%
3 Υπηρεσίες ΤΠΕ 25%

Διαδικασία Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγισης αφορούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και την ψηφιακή αναβάθμιση της, η οποία θα προκύψει με την υλοποίηση της επένδυσης. Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν:

  • Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης.
  • Αναβάθμιση ψηφιακής βαθμίδας.
  • Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Επιπλέον, για τη δράση «Ψηφιακό Άλμα» θα αξιολογηθούν οι υφιστάμενες μονάδες εργασίας, τα γενικά στοιχεία οργάνωσης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Πιθανή είναι η αύξηση της διάρκειας υλοποίησης (από 12 μήνες) για τα έργα της δράσης “Ψηφιακό Άλμα”.