Φόρμα αξιολόγησης

Συμπληρώστε τη φόρμα επιλεξιμότητας…. • ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

   1. Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 2. Γενικά Στοιχεία Εταιρείας

  • www.gsis.gr
  • 3.Οικονομικά Στοιχεία & Απασχόληση

  • Η απασχόληση πρέπει να αναγράφεται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

   1 Ε.Μ.Ε. = 12 Ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες
  • 4. Γενικές πληροφορίες

  • 5.Στοιχεία Επένδυσης

  • 6.

   

  Επιβεβαίωση

 • ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

   1. Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 2. Αντικείμενο Επένδυσης

  • 3. Στοιχεία κύριου μέτοχου / δικαιούχου

  • 4. Στοιχεία Επένδυσης

   

  Επιβεβαίωση