Φόρμα αξιολόγησης

Συμπληρώστε τη φόρμα επιλεξιμότητας….  • ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

      1. Στοιχεία Επικοινωνίας

    • 2. Γενικά Στοιχεία Εταιρείας

    • www.gsis.gr
    • 3.Οικονομικά Στοιχεία & Απασχόληση

    • Η απασχόληση πρέπει να αναγράφεται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

      1 Ε.Μ.Ε. = 12 Ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες
    • 4. Γενικές πληροφορίες

    • 5.Στοιχεία Επένδυσης

    • 6.

     

    Επιβεβαίωση

  • ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

      1. Στοιχεία Επικοινωνίας

    • 2. Αντικείμενο Επένδυσης

    • 3. Στοιχεία κύριου μέτοχου / δικαιούχου

    • 4. Στοιχεία Επένδυσης

     

    Επιβεβαίωση